webdesign بدون دیدگاه

آب مقطر

آب مقطر در شرکت مروارید پارس آب ها با عبور از سطوح مختلف و به ویژه سطوح آهکی برخی مواد را در خود حل می کنند که باعث ایجاد ناخالصی در ...